OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA, SPRZEDAŻY I DOSTAWY WYROBÓW I TOWARÓW UNION KNOPF POLSKA SP. Z O.O.

§ 1
Zasady ogólne

 1. Przedstawione poniżej Ogólne Warunki Zamówień, Sprzedaży i Dostawy Wyrobów i Towarów (zwane dalej: OWS) Union Knopf Polska Sp. z o.o. (zwana dalej: UKP) mają zastosowanie do umów sprzedaży wyrobów i towarów przez UKP i o ile między Union Knopf a Klientem nie zostaną uzgodnione pisemnie inne postanowienia.
 2. OWS stanowią integralną część pierwszej umowy sprzedaży zawieranej z UKP i obowiązują przez cały okres trwania współpracy handlowej.
 3. Sprzedaż wyrobów i towarów UKP prowadzą wyłącznie Dział Sprzedaży lub Reprezentanci Działu Sprzedaży.
 4. Warunkiem podjęcia współpracy handlowej jest przedłożenie przez Klienta następujących dokumentów:
  • Kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) odpis KRS
  • Kopia decyzji o nadaniu numerów REGON i NIP
  • Oświadczenie o numerze konta bankowego dla realizacji płatności bezgotówkowych.

§ 2
Zamówienia

 1. Sprzedaż wyrobów i towarów następuje na podstawie zamówienia Klienta złożonego w formie pisemnej, mailowej, bądź faksowej, które powinno zawierać: ilość, asortyment określony kodem artykułu UKP, aktualny adres wysyłki oraz adres e-mail do korespondencji. Wszelkie zmiany adresu wysyłki lub miejsca przeznaczenia mogą skutkować zmianą ceny i koniecznością doliczenia należnych obciążeń publicznoprawnych.
 2. UKP potwierdza przyjęcie zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od daty jego otrzymania określając jednocześnie w tym potwierdzeniu tydzień realizacji dostawy (zamówienia). Potwierdzenie wystawiane przez UKP jest niezwłocznie dostarczane do Klienta w formie pisemnej, mailowej, bądź faksowej.
 3. Wszelkiego rodzaju ustalenia ustne lub telefoniczne dokonane przez Klienta lub pracowników UKP, a także uzupełnienia i zmiany są dla obu stron obowiązujące, jeżeli zostały potwierdzone w formie pisemnej, mailowej, bądź faksowej przez uprawnione osoby. W przeciwnym razie uważa się je za nieobowiązujące.
 4. Jeżeli zamówienie nie zostanie odwołane przez Klienta w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego złożenia, UKP ma prawo domagać się zapłaty uzgodnionej kwoty za dostarczone wyroby bądź towary. Odwołanie zamówienia, zarówno częściowe jak i całkowite, może nastąpić w formie pisemnej, mailowej, bądź faksowej i tylko przez upoważnione osoby.
 5. Potwierdzenie przez UKP przyjęcia zamówienia, jeżeli zamówienie nie zostanie odwołane na podstawie § 2 pkt 4 stanowi w rozumieniu art. 70 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, zawarcie umowy dostawy, do której na mocy art. 612 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, stosuje się odpowiednio przepisy o umowie sprzedaży.
 6. UKP zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie wypełnił warunków zapisanych w § 1 lub, gdy w przeszłości naruszył zasady określone w OWS.
 7. W związku ze specyfiką produkcji, UKP zastrzega sobie prawo dostawy w ilościach +/- 5% zależnych od wielkości zamówienia, związanych z nadwyżkami lub niedoróbkami produkcyjnymi. Dostarczona ilość +5 % zostanie zafakturowana. Braki w ilości -5% zmniejszą wartość zamówienia.

§ 3
Ceny i Warunki płatności

 1. Uzgodnione warunki płatności są podawane każdorazowo na potwierdzeniu zamówienia oraz na rachunkach za dostarczone wyroby i towary.
 2. Klient jest zobowiązany do dokonywania płatności na wskazane konto bankowe w terminie oznaczonym na rachunku. O dotrzymaniu terminu zapłaty decyduje zawsze data wpływu pieniędzy na rachunek bankowy UKP określony w rachunku za dostarczone wyroby lub towary.
 3. W przypadku niedotrzymania terminu płatności UKP może zawiesić ważność uzgodnionych warunków płatności i realizować późniejsze zamówienia po uprzednim dokonaniu przedpłaty.
 4. W przypadku Klientów rozpoczynających współpracę UKP może uzależnić realizację zamówienia od dokonania przedpłaty w wysokości wartości zamówienia lub mniejszej, co zostanie zawarte w wystawianym przez UKP potwierdzeniu zamówienia.
 5. Uzgodnione ceny zawsze są podawane na potwierdzeniu zamówienia wystawianym przez UKP. Jeżeli zostały uzgodnione upusty uzależnione od dotrzymania wcześniejszego terminu płatności, tracą one ważność w momencie przekroczenia ustalonego terminu. Jeżeli zostały udzielone przez UKP inne upusty i rabaty tracą one ważność w momencie wystawienia przez UKP pierwszego monitu. Pierwszy monit zawsze jest wystawiany 14 dnia po upływie terminu płatności i wysyłany na wskazany do korespondencji w zamówieniu e-mail Klienta.
 6. Za przekroczenie terminu płatności UKP jest każdorazowo uprawniona do naliczenia odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, które reguluje przepis art.4 pkt.3 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, według aktualnie obowiązującej stawki.
 7. Spółka za pomocą środków porozumiewania się na odległość będzie rozsyłać upomnienia w związku z opóźnieniem w płatności. W przypadku niedostosowania się do upomnienia spółka ma prawo wysłać przedsądowe wezwanie do zapłaty oraz obciążyć dodatkowo kwotą 40€ za windykację należności.

§ 4
Dostawy towaru

 1. Uzgodniony tydzień dostawy oznaczony jest w potwierdzeniu zamówienia wystawianym przez UKP zgodnie z § 2. Jednakże jest on wiążący tylko pod warunkiem spełnienia przez Klienta wszystkich uzgodnionych wymogów określonych w § 1 i wszystkich uzgodnień dotyczących warunków płatności.
 2. Uzgodniony z Klientem adres wysyłki wyrobów jest podawany na potwierdzeniu zamówienia wystawianym przez UKP zgodnie z § 2. Jeżeli adres wysyłki wyrobów ma być inny od podanego w potwierdzeniu zamówienia, musi on być przekazany przez Klienta najpóźniej 2 dni przed planowanym terminem wysyłki w formie pisemnej, mailowej, bądź faksowej, podpisanej przez upoważnione osoby, pod rygorem niedostarczenia wyrobów na nowy adres.
 3. Wyroby są dostarczane na bazie warunków EXW Turek według INCOTERMS 2000 na ustalony adres, chyba że zostały ustalone w toku negocjacji inne postanowienia, które dla swojej ważności muszą być podane na potwierdzeniu zamówienia wystawianym przez UKP zgodnie z § 2 OWS.
 4. UKP nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostawy wynikające z przyczyn nie leżących po stronie UKP lub z działania siły wyższej. UKP jest zobowiązana do bezzwłocznego poinformowania Klienta o wystąpieniu tych okoliczności i uzgodnienia z Klientem zastępczego terminu dostawy.

§ 5
Zastrzeżenia prawa własności

 1. UKP zastrzega sobie prawo własności dostarczonych wyrobów lub towarów będących przedmiotem umowy sprzedaży do czasu uiszczenia za te wyroby lub towary całkowitej zapłaty.

§ 6
Gwarancje i Reklamacje

 1. Odbiorca jest zobowiązany przy odbiorze do sprawdzenia towaru pod względem asortymentowym, ilościowym oraz, o ile to możliwe, również pod względem jakościowym. Jeżeli sprawdzenie pod względem jakościowym nie jest możliwe przy odbiorze, Odbiorca jest zobowiązany sprawdzić towar w możliwie jak najkrótszym czasie.
 2. Odbiór asortymentowy, ilościowy i jakościowy towaru dokonywany jest przez upoważnionego przedstawiciela Klienta według dowodu dostawy pod wskazanym wcześniej adresem wysyłki.
 3. W przypadku wystąpienia szkody podczas transportu, warunkiem możliwości uznania reklamacji przez UKP jest złożenie wraz z reklamacją kopii listu przewozowego zawierającego adnotację o rodzaju szkody. Adnotacja ta winna zostać podpisana przez Przewoźnika. Stosowne dokumenty, wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym, Klient powinien bezzwłocznie przesłać do UKP.
 4. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji wad widocznych niezwłocznie po ich wykryciu, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty odbioru wyrobów.
 5. W przypadku wad ukrytych Klient zobowiązany jest do niezwłocznego (nie później niż w 3 dni robocze po wykryciu) zgłoszenia reklamacji, pod rygorem utraty uprawnień związanych z reklamacją.
 6. Reklamacja dla swej ważności wymaga formy pisemnej. W reklamacji Klient wskazuje: numer zamówienia, numer faktury, datę dostawy, ilość i rodzaj reklamowanego towaru oraz rodzaj wad, wraz z przykładami (wzorami) reklamowanych wyrobów lub towarów.
 7. W przypadku wykorzystania wadliwego towaru bądź poddania go dalszej obróbce Klient traci prawo do reklamowania towaru.
 8. Uznane reklamacje zobowiązują UKP jedynie do możliwie jak najszybszego usunięcia wady lub, jeżeli to niemożliwe, do wymiany towaru na nowy.
 9. UKP nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym przechowywaniem, stosowaniem lub użytkowaniem towaru, za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich, także w przypadku, gdy Klient lub osoba trzecia dokonali zmian w towarze.
 10. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty ceny za wydany towar.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Strony umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z transakcjami, które będą zawierane pomiędzy Stronami.
 2. Nie wywiązanie się przez Klienta z postanowień zawartej umowy i/lub związanych z nimi postanowień OWS oraz prawo dochodzenia przez UKP odsetek, nie wyłączają możliwości dochodzenia przez UKP roszczeń z tytułu poniesionych strat i utraconych korzyści.
 3. Jeżeli w postanowieniach umownych nie ustalono inaczej, zastosowanie mają niniejsze OWS.
 4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i innych danych przez Union Knopf Polska za pomocą urządzeń elektronicznych lub w innej formie. Będąc świadomym ryzyka towarzyszącego korespondencji elektronicznej, zwłaszcza związanego z możliwością utraty danych, Klient oświadcza, że zgadza się na wymianę informacji także za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. W sprawach nienormowanych postanowieniami umowy oraz OWS zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Spory, które powstaną w wyniku realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy tj. przez Sąd Rejonowy w Koninie V Wydział Gospodarczy lub przez Sąd Okręgowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy w zależności od wartości przedmiotu sporu.